Wie zijn we

STRAS is idealistisch en onafhankelijk, dus het belang van de doelgroep en de samenleving staan voorop.

STRAS is in 2005 opgericht met de volgende doelstellingen:

  • Het verbeteren van de communicatie tussen instellingen die diensten aanbieden voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Dat moet onder meer leiden tot:
  • Uitwisseling van kennis tussen dienstverleners, beleidsbepalers en belangenbehartigers.
  • Betere dienstverlening, zodat die meer vraaggericht wordt en zorg, educatie, huisvesting en werk voor volwassenen met een verstandelijke beperking beter op elkaar worden afgestemd.
  • Signalering van (nieuwe) behoeften bij mensen met een verstandelijke beperking, en het formuleren van concrete doelen.
  • Ontwikkeling van nieuwe producten/trainingen en samenwerkingsverbanden om deze behoeften te vervullen.
  • Het verzorgen van trainingen en/of train de trainer pakketten, zodat o.a. scholen en zorgorganisaties hun educatief aanbod verder kunnen professionaliseren.