Hoe is STRAS georganiseerd?

Als projecten voldoende draagvlak hebben gekregen, dan kunnen ze concreet worden uitgevoerd. STRAS blijft wel altijd nauw betrokken bij haar initiatieven.

STRAS wordt gevormd door een directeur, een betrokken bestuur en een aantal bevlogen vrijwilligers. STRAS streeft ernaar dat mensen met een verstandelijke beperking optimale kansen krijgen om een zo zelfstandig en volwaardig mogelijke positie in de samenleving te verwerven (binnen het werkgebied van stichting: Rotterdam-Rijnmond).

De stichting wil dit doel te bereiken door onder meer bruggen te slaan tussen organisaties die actief zijn met betrekking tot mensen met een verstandelijk handicap en het ontwikkelen en uitvoeren van innoverende projecten, vaak met een interdisciplinair karakter.

  1. Bij gebleken succes zal de stichting bevorderen, dat het project wordt opgenomen in het structurele aanbod ten behoeve van verstandelijk gehandicapte volwassenen.
  2. STRAS zet haar ervaring met volwassenen met een verstandelijke beperking in om netwerken te bouwen en te versterken die meehelpen aan een efficiënte en effectieve samenwerking tussen de samenwerkende Accent Avondschool, dienstverlenende instellingen, overheden en bedrijfsleven. Ook biedt de stichting trainingen en begeleiding aan voor personeel van haar samenwerkingspartners.
  3. STRAS streeft ernaar dat gemeentelijke, provinciale of landelijke overheden erkennen dat structurele financiering van het onderwijsaanbod voor verstandelijke gehandicapte volwassenen nodig is.

Het beloningsbeleid

De directeur wordt gesalarieerd op het niveau van schaal 11, trede 6, zoals vermeld in de cao voor het Voortgezet Onderwijs. RSIN/fiscaal nummer: 815363722

STRAS heeft een ANBI-status

Per 1 januari 2010 merkt de Belastingdienst de stichting STRAS aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).