Projecten

STRAS! Altijd in beweging

Als het aan STRAS ligt, blijft het niet bij de huidige succesvolle projecten. Op het gebied van wonen, werken en vrije tijd liggen er nog tal van ideeën op de plank. Deze kunnen tot bloei komen als de mensen en de middelen beschikbaar zijn. Om dat te bereiken, bouwt STRAS aan een netwerk dat draagvlak biedt voor de optimale participatie van circa 6000 Rotterdammers. Zij kunnen schitteren, als sieraden in leefbare buurten.

FF-APPen

In april 2020 ontving Stichting STRAS de stimuleringsbijdrage om de cursusmodule FF-APPen voor verstandelijk beperkten verder te ontwikkelen, met als doel cyberleed onder deze doelgroep aan te pakken. Zij (en hun omgeving) zijn niet altijd op de hoogte van de gevaren van mediagebruik en de impact op anderen.

Een mooi initiatief voor een belangrijke doelgroep die vaak wordt vergeten, luidde het juryoordeel. Het plan zag er realistisch uit en streefde naar extra financiering.

 

In dit interview blikken we terug op het proces – en kijken we vooruit – met Gerben Lems, directeur van Stichting STRAS.

Hoe is het idee voor het project in eerste instantie ontstaan? Welk inzicht was hier de inspiratie voor?

Gerben Lems - “De inspiratie kwam vanuit de contacten die ik had met een vso-school uit mijn netwerk in Middelburg, waarbij ouders elkaar letterlijk in de haren vlogen en klem reden vanwege een ruzie tussen hun kinderen, die via WhatsApp was ontstaan. Bij navraag en een belronde bij meerdere vso-scholen kwam hetzelfde beeld tevoorschijn. Kinderen in deze omgeving weten vaak niet hoe om te gaan (en wat er allemaal mis kan gaan) met het versturen van foto’s en berichten via sociale media en WhatsApp.

Kun je iets vertellen over de ontwikkeling van het project?

Gerben Lems - “We zijn eigenlijk direct aan de slag gegaan met het vinden van partners. Hierbij is de keuze gemaakt voor een zorgorganisatie (ASVZ)  en een vso-school (Het Rotterdamcollege). Dit vanwege het feit dat binnen beide vormen van organisatie deze incidenten zeer regelmatig plaatsvinden, met als oorzaak een gebrek aan kennis én een geschikte methodiek om er structureel mee aan de slag te kunnen.

Wat is de huidige status van de cursusmodule, en welke vorm gaat deze uiteindelijk krijgen?

Gerben Lems - “Het wordt een methodiek met veelkleurig, aansprekend materiaal dat is ondersteund door digitale werkvormen. Het praktische materiaal is opgeslagen in stevige plastic kisten, die jarenlang duurzaam inzetbaar zijn. De leerlingen krijgen een eigen map met werkbladen. Het totale pakket bestaat uit een cyclus van vijf lessen van twee uur per stuk, welke ook op te knippen zullen zijn in meerdere deellessen, zodat de module over een langere periode is uit te smeren.

Hoe kijken jullie aan tegen het resultaat, en wat was jullie reactie op het winnen van de Challenge?

Gerben Lems - “We zijn trots op het ontwikkelde project en ook verheugd dat de pilotlessen, die voor een deel al gegeven zijn, enthousiast worden ontvangen door de pilotgroepen en hun begeleiders en leerkrachten.

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Stichting STRAS bestrijdt cyberleed bij een kwetsbare doelgroep

Cursusmodule FF-APPen om cyberleed onder doelgroep aan te pakken

Stoere Stemmer Tweede Kamer

Woensdag 17 maart 2021 is het zover!
Begin 2021 krijgen een aantal leerlingen van uw school of cliënten van uw zorgorganisatie een oproep voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Maar wat moeten ze met deze oproep? Voor de meeste Nederlanders een overbodige vraag. Het stemrecht is een basisrecht en iedereen die de kiesgerechtigde leeftijd bereikt heeft, mag en kán stemmen in ons land. Helaas is dit recht een stuk minder vanzelfsprekend voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij mogen weliswaar, net als burgers zonder beperking, gewoon stemmen maar stuiten op verschillende drempels voorafgaand en tijdens het stemproces. Drempels wegnemen.

Stichting STRAS heeft daarom de cursus “STOERE STEMMER TWEEDE KAMER” ontwikkeld. Door het volgen van deze cursus kunnen deelnemers bewuster en gemotiveerder een stem zullen uitbrengen bij de Tweede Kamer Verkiezingen. Een gratis lespakket. Het LFB, ProDemos, ASVZ en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben steun en medewerking gegeven. Dankzij deze steun kan STRAS gratis het lespakket “STOERE STEMMER TWEEDE KAMER” aan 10 VSO scholen en /of zorginstellingen aanbieden.

Wat komt er allemaal aan de orde?

 • Inzien dat het prettig is om invloed te hebben op de besluitvorming
 • Het principe van ‘de meerderheid’ en ‘de meeste stemmen gelden’ begrijpen
 • Weten wat ‘politieke partijen’ en ‘verkiezingsprogramma’s’ zijn
 • Een voorstelling van zaken hebben die in verkiezingsprogramma’s staan
 • De namen en vignetten van de politieke partijen herkennen
 • Een aantal maatschappelijke thema’s kunnen benoemen die zij belangrijk vinden
 • Een grof beeld hebben van de accentverschillen tussen de grote partijen
 • Weten wie ze om raad kunnen vragen als ze meer uitleg willen over politieke partijen
 • Zelfstandig kunnen stemmen
 • Begrijpen wat er met de ingevulde stembiljetten gebeurt

De cursus “STOERE STEMMER TWEEDE KAMER” bestaat uit concreet lesmateriaal, gekoppeld aan real-life werkvormen. Het lespakket is geschikt voor een groep van 10 deelnemers. Ook voor ouders/begeleiders is er een aparte informatiefolder ontwikkeld.

Voor meer informatie: gerben.lems@stras.nl

Lees de flyer

Schatbewaarder 2.0 - ontwikkeld door STRAS!

Cursus over verstandig omgaan met geld voor VSO-leer­lingen of cliënten met een verstandelijke beperking.

Als goed omgaan met geld al voor veel ‘gewone’ mensen behoorlijk lastig is, hoe moet dat dan zijn voor mensen met een verstandelijke beperking? Toch moeten ook zij weten wat geld waard is en hoe je er verstandig mee omspringt. Leren omgaan met geld behoort tot de kerndoelen van het VSO. Het is tevens een belangrijke stap voor de transitie van groepsgewijs naar meer zelfstandig wonen.
Met het programma Schatbewaarder geeft u leren omgaan met geld een concrete invulling.

Uitgebreide en kant en klare methode
Schatbewaarder is bedoeld voor mensen die moeite hebben met abstract denken en rekenen. Het is vooral praktisch: na afloop weten ze niet alleen hoe het moet, ze kunnen het ook in praktijk brengen.
Beeldend, actief en afwisselend zijn sleutelwoorden. Daarbij worden alle benodigde materialen in leskisten aangeboden.
Het programma Schatbewaarder is afgestemd op de landelijke leerlijnen van het CED.

De cursus is door STRAS ontwikkeld in samenwerking met de Kredietbank Rotterdam.


Lees het persbericht

Leerlingen met een beperking vinden hun weg naar betaald werk

Als leerling met een (licht) verstandelijke beperking vind je moeilijker een baan. In de Hoeksche Waard krijgen deze leerlingen nu alle steun die ze nodig hebben via het pilotproject Jongerenwerf, waarin diverse instanties samenwerken.

Een groep leerlingen binnen het VSO en het Praktijk­onder­wijs die moeilijk een plek vinden op de reguliere arbeids­markt, worden door de betrokken organisaties begeleid naar betaald werk. Ze krijgen een maatwerktraject om een succesvolle overstap van school naar werk te maken.

De leerlingen kunnen kampen met problemen op verschillende gebieden. Denk aan gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, financiën en/of wonen. Omdat er geen standaard leerling bestaat, is er ook geen standaard traject. Elke leerling krijgt een individueel traject met eigen doelstellingen. Dat traject wordt samen met hem of haar, de ouders/verzorgers en de samenwerkende partijen bepaald. De leerling krijgt zoveel mogelijk zelf de regie om aan zijn/haar competenties te werken. Waar nodig wordt extra ondersteuning geboden.

Samenwerking
Het pilotproject Jongerenwerf is een samenwerking van ZML de Ark, STRAS, Potenco en Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW). WIHW heeft een belangrijke rol in dit unieke project en staat garant voor de financiering. Jongerenwerf Hoeksche Waard vergroot door een combinatie van specifieke scholing op arbeidsvaardigheden, individuele begeleiding en job-coaching de kansen op duurzaam betaald werk. Zo nodig worden de jongeren getraind of bijgeschaafd met opfriscursussen. Directeur van de ARK, Piet Diepenhorst, is enthousiast dat deze pilot op zijn school van start kan gaan: "Door dit maatwerktraject wordt het voor onze leerlingen mogelijk om succesvol door te stromen naar duurzaam werk!"

Bedrijven
Een belangrijke factor voor werk is natuurlijk de Werkgever. Daarom zal door de WIHW en Potenco actief een samenwerking met werkgevers worden gezocht. Bedrijven die nu al enthousiast zijn geworden voor het pilotproject Jongerenwerf en graag willen meewerken, worden van harte uitgenodigd contact te zoeken.

Potenco en STRAS
Potenco zoekt de meest inspirerende match tussen de werkzoekenden en de werkgevers. Met de focus op de krachten en kwaliteiten van alle partijen coördineert zij de bemiddeling naar betaald werk en waarborgt zij na het vinden van 'de baan' een duurzame arbeidsrelatie door jobcoaching.

STRAS helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter, vaker en vaardiger te participeren in het alledaagse leven. STRAS ziet bijzondere mensen als diamanten, met eigen talenten en kwaliteiten. Via training helpt STRAS werkzoekenden om werknemersvaardigheden op te doen.

Met de cursus Prettige Collega meer kans op werk

De cursus Prettige Collega richt zich op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak niet de juiste 'tools' om aan een baan te komen en deze vervolgens te behouden. De cursus Prettige Collega biedt hier een oplossing voor. Een betrouwbare en een prettige collega zijn, is bepalend voor het verwerven en het behouden van een baan. Ten aanzien van algemene werknemersvaardigheden ontbrak tot nu toe een complete, samenhangende en gestructureerde methode. De cursus Prettige Collega is een basistraining voor alle cliënten van Pameijer, die op zoek zijn naar een betaalde baan.

STRAS heeft in samenwerking met Pameijer een cursus ontwikkeld die de arbeidstoeleiding van mensen met een beperking ondersteunt bij het realiseren van een arbeidsplek/baan naar vermogen. Tot nu toe ontbreekt het aan een complete samenhangende en gestructureerde methode. Ter voorbereiding is er contact gezocht met diverse 'stakeholders', zoals werkgevers, zorgverstrekkers en cliënten zelf.
Begeleiders en job-coaches helpen cliënten om allerlei praktische problemen het hoofd te bieden. Maar het effect van die hulp staat of valt met de motivatie van cliënten om aan het werk te willen en te blijven:

 • ziet de cliënt het belang ervan in?
 • is de cliënt is in staat om zijn/haar kan situatie te verbeteren?
 • heeft de cliënt het (zelf)vertrouwen dat die inzet resultaat zal hebben?

De cursus Prettige Collega wakkert de wil om aan de slag te gaan aan. Berusting in het lot maken gedurende de cursus plaats voor de wil en het geloof dat iedereen op zijn of haar niveau een betaalde of onbetaalde baan kan krijgen en behouden. Concreet zorgt de cursus Prettige Collega er voor dat cliënten meer zelfredzaam worden.

Voor de cursus Prettige Collega zijn zes modules ontwikkeld:

Module: 'Hoe kom ik op anderen over'
Het gaat hierbij om zaken als

 • een verzorgd en fris uiterlijk
 • verzorgde kleding
 • benul van eigen NAW gegevens
 • een formulier invullen

Module: 'Werken aan zelfvertrouwen'
Het gaat hierbij om zaken als

 • positief over jezelf zijn en spreken
 • eigen vaardigheden en mogelijkheden onder woorden brengen
 • een eenvoudig sollicitatiegesprek voeren

Module: 'Inzet tonen'
Het gaat hierbij om zaken als

 • op tijd komen
 • initiatief nemen
 • flexibele houding
 • doorzettingsvermogen
 • geconcentreerd werken
 • afspraken nakomen

Module: 'Omgaan met regels'
Het gaat hierbij om zaken als

 • instructies en regels begrijpen
 • begeleiden
 • eerlijk zijn tegenover collega/werkgever

Module: 'Reflectie t.a.v. het werk'
Het gaat hierbij om zaken als

 • zelfreflectie positief omgaan met reflecterende opmerkingen
 • op tijd hulp inroepen
 • omgaan met tegenslag

Module: 'Collega's onder elkaar'
Het gaat hierbij om zaken als

 • gemotiveerd zijn
 • collega's helpen
 • sociaal gedrag naar collega's
 • overleggen
 • samenwerken
 • onderscheid tussen collegialiteit en vriendschap

De cursus Prettige Collega bestaat uit een reeks van achttien bijeenkomsten van 2,5 uur. Aan iedere module worden 3 bijeenkomsten gewijd. Tijdens de trainingen wordt intensief gebruikt van interactieve werkvormen zoals het stemkastjessysteem "Turning Point".
Ook is het mogelijk gebruik te maken van een Train de Trainer variant, waarbij de trainers binnen de organisatie worden opgeleid om toekomstgericht de eigen cliënten op te kunnen leiden.

BreakOut

Hét programma waarmee jongeren hun leven goed op de rails zetten en op het juiste spoor weten te blijven.

LogoHet programma BreakOut wakkert het elan en zelf­vertrouwen van jongeren met een lichte verstandelijke beperking aan. Passiviteit, berusting en fatalisme moeten plaats maken voor de wil en het geloof dat er meer uit het leven te halen is. BreakOut roept op tot actie: maak van je leven geen gevangenis en reken af met belemmeringen die je pad kruisen!

Of het nou gaat over omgaan met geld, plezierig wonen, liefde en relaties, weerstand tegen verslaving of zingeving, BreakOut motiveert jongeren zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. Dit geeft weer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Ze ontdekken op deze manier dat ze meer kunnen dan dat ze denken. Het verbetert hun vooruitzichten zienderogen!

Vervolg
BreakOut is in april 2011 van start gegaan en kent al vele deelnemers. Leerlingen van Rotterdamse VSO-en Praktijkscholen volgen twintig lessen van elk twee uur en cliënten van een zorginstelling die niet meer op school zitten kunnen zes maandelijkse workshops van een doordeweekse dag volgen. Thuisopdrachten worden gemaakt samen met de Persoonlijk Begeleider. Er wordt samengewerkt met co-trainers en praktijkdeskundigen van MEE Rotterdam, VSO De Hoge Brug, Pameijer en Steinmetz / De Compaan.

Met dank aan
BreakOut is mogelijk dankzij een belangrijke subsidie die de initiatiefnemers Stichting STRAS, VSO De Hoge Brug, zorgaanbieder Steinmetz / De Compaan en STRAS hebben ontvangen van de Gemeente Rotterdam (JOS), NSGK voor het Gehandicapte Kind, Sint Laurensfonds en Stichting Volkskracht.

Actieradius

Zelfstandig reizen door jongeren met een verstandelijke beperking verruimt mobiliteit Wachten op de dure taxi als vervoersmiddel naar school of bijvoorbeeld het stageadres behoort binnenkort voor een groep jongeren met een verstandelijke beperking tot de verleden tijd. De tracker moet dit na een uitgebreide testfase mogelijk maken!
De maximale zelfstandigheid van jongeren met een verstandelijke beperking wordt vergroot door dé tracker, een handzaam apparaatje. Waar een hele groep kinderen nu nog onnodig 'klein gehouden' wordt, kunnen zij als ze gebruik maken van de tracker zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de 'normale' samenleving als het gaat om zelfstandig reizen. 'Van A naar Beter', om het zo te zeggen.
Het grote voordeel van de tracker is dat de mobiliteit van jongeren met een beperking vergroot wordt en dat ouders/verzorgers gerust kunnen zijn als hun kroost zonder hen op pad gaat.

Tracker
De juiste tracker is nog niet geselecteerd. En dus worden tien soorten getest. Tijdens de testomstandigheden van de tracker bootsen proefpersonen verschillende (on)aangekondigde scenario's na. Voor elk scenario geldt: met één druk op de nood knop op de tracker wordt een sms-bericht naar een voorgeprogrammeerd telefoonnummer verstuurd. Dit sms-bericht toont de precieze locatie van de beller waardoor deze snel geholpen kan worden.

In het project Actieradius is STRAS in samenwerking met VSO De Hoge Brug en 5 vrijwilligers (Reismaatjes) van Wilskracht Werkt bezig om 9 leerlingen zelfstandig te leren reizen, zodat zij toekomstgericht meer gebruik kunnen gaan maken van het OV in plaats van afhankelijk te zijn van de taxi's van Vervoer op Maat. Dit verhoogt hun kansen op zelfstandigheid en draagt bij aan hun participatie in de Rotterdamse samenleving. Verder zijn wij van mening dat dit project tevens bijdraagt tot een verbetering van de "zichtbaarheid" en acceptatie van deze doelgroep.

Bijzondere Buurtgenoten (het BB-project)

Mensen met een beperking leren in het traject Bijzondere Buurtgenoten omgaan met allerlei facetten rond het dagelijks leven. Boodschappen doen, je huis opruimen, strijken, koken, de telefoon aannemen, de administratie voeren, noem maar op. Wie 'op zichzelf' wil wonen, moet over een aantal basisvaardigheden beschikken. Bijzondere Buurtgenoten traint mensen met een beperking voor een - deels begeleid - zelfstandig bestaan. Samen met zorginstellingen wordt ook hard gewerkt aan uitbreiding van het aanbod op het gebied van sociale - en (basis) beroeps vaardigheden.

STRAS heeft een Train-de-trainertraject ontwikkeld, speciaal voor medewerkers van zorgaanbieders die zelf 'hun' Bijzondere Buurtgenoten op een goede manier willen voorbereiden op een zelfstandiger (buurt)leven.

Meer informatie:

QWAZT - de kunsttak van STRAS

Rotterdamse schilders met beperking maken kunst zonder beperking

Mensen met een beperking kennen geen beperkingen op het doek. Dat leert de ervaring bij QWAZT (www.qwatz.nl), de kunsttak van STRAS in Rotterdam.

Kunstenaars met een verstandelijke beperking kunnen hun ei helemaal kwijt als zij aan het schilderen slaan. Al na een paar lessen basisvaardigheden maken zij prachtig werk. Tijdens de lessen worden zij begeleid door professionele kunstenaars, die als vrijwilliger aan STRAS verbonden zijn.. Maar over kunst moet je niet te lang praten. Je moet er vooral naar kijken.

Professionele begeleiding
Beroepskunstenaars en studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam maken zich sterk voor professionele begeleiding van de kunstenaars. Zij dragen in belangrijke mate bij aan hun ontwikkeling. Drie avonden per week ontmoeten zij de kunstenaars in STRAS om hun techniek te verbeteren.

Authentieke creativiteit
In Rotterdam leven circa 6.000 mensen met een verstandelijke beperking. Zij onderscheiden zich door een authentieke creativiteit. Door kunstwerken te maken kunnen zij hun emoties uiten. Door samen te exposeren, komen zij in contact met elkaar en met hun publiek.

Veilig internetten met Willie Webwijs

Op internet kun je je hart ophalen. Gamen, chatten, informatie verzamelen, filmpjes kijken of muziek luisteren. Het is allemaal in een paar klikken binnen bereik. Als je echter nogal goed van vertrouwen bent, dan is het wel zaak je terdege voor te bereiden op wat er allemaal op de loer kan liggen op internet. STRAS maakte het in samenwerking met Logica en AZZZ mogelijk voor mensen met een beperking te genieten van de lusten van internet en de lasten (risico's) te minimaliseren.

Vanaf April 2009 kunnen er op de site www.williewebwijs.nl internetvaardigheden worden geoefend (GRATIS!!). Inmiddels heeft dit project internationale aandacht. Willie Webwijs wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Digibewust.

Zeilen en roeien met All Aboard

Het project All Aboard wordt al een aantal jaren succesvol uitgevoerd door STRAS. Het project All Aboard is erop gericht om jongeren met een verstandelijke beperking kennis te laten maken met zeilen en roeien. Naast dat bewegen gezond is dragen deze sporten ook bij aan de sociale ontwikkeling van de jongeren. Zo leren jongeren om samen te werken met hun ‘teammaatjes’ en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. All Aboard wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal Rotterdamse Scholen voor Speciaal Onderwijs, waaronder Accent PRO Capelle en watersportverenigingen KR&ZV De Maas en Roeivereniging Rijnmond.

Ook heeft All Aboard de afgelopen jaren aangetoond een positieve bijdrage te leveren aan de sportparticipatie van deze groep kwetsbare jongeren. Samen met de watersportverenigingen KR&ZV De Maas en Roeivereniging Rijnmond (Roeien is groeien ...) is met All Aboard binnen de vereniging aanbod ontwikkeld voor aangepaste watersport activiteiten. Na de kennismaking binnen All Aboard kunnen jongeren ‘doorstromen’ naar het sportaanbod binnen de verenigingen.

Algemeen is bekend dat sporten en bewegen een positieve bijdrage heeft op de gezondheid en welzijn van mensen. Ook deze doelgroep heeft te maken met overgewicht (obesitas), verslechterde conditie en een achterstand in het bewegingsapparaat. Kortom, het stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen is een noodzaak voor hen. Daarnaast levert sporten de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen en geeft van hieruit ook een aanzet dat de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Met het project All Aboard is Stichting STRAS al jaren succesvol in het in beweging krijgen van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVB). Spelenderwijs krijgen de leerlingen zelfvertrouwen en meer eigenwaarde. “En ze leren te werken in en te vertrouwen op een team.” Belangrijke lessen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.